Taisyklės

 

Aukciono rengimo taisyklės

 

Bendrosios sąlygos:

 1. www.autoaukcionas.lt – tai internetinis transporto priemonių pardavimo aukcionas, aukciono organizatorius.
 2. Aukciono dalyvis – užsiregistravęs www.autoaukcionas.lt fizinis (nuo 18 metų amžiaus) ar juridinis asmuo.
 3. Laimėtojas - Aukciono dalyvis, pasiūlęs aukščiausią prekės kainą yra pripažįstamas laimėtoju.
 4. Transporto priemonės, pasiūlytos pardavimui, gali būti www.autoaukcionas.lt prieinamoje teritorijoje ar pas transporto priemonių savininkus ir juos atstovaujančius asmenis.
 5. Jeigu transporto priemonė nėra www.autoaukcionas.lt teritorijoje, tai nurodoma transporto priemonės pasiūlymo aprašyme.
 6. Pasiūlymuose nurodytais kontaktiniais telefonais informuojama apie žinomus transporto priemonės defektus.
 7. Aukciono dalyvis siūlydamas kainą pats įvertina ir atsako už galimą riziką.

 

 

Registracija:

 1. Norint dalyvauti ir teikti pasiūlymus dėl transporto priemonių kainos, privaloma registruotis www.autoaukcionas.lt užpildant sistemos pašomus laukelius.
 2. Registruotis ir dalyvauti gali visi fiziniai (nuo 18 metų amžiaus) ar juridiniai asmenis.
 3. Registruodamasis Aukciono dalyviu asmuo privalo nurodyti aukciono organizatoriui tikrus asmens ir kontaktinius duomenis. Pasikeitus duomenims apie tai informuoti aukciono organizatorių.
 4. Aukciono dalyvis įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.
 5. Užsiregistravęs aukciono dalyvis patvirtina, kad jis susipažinęs su aukciono rengimo taisyklėmis.

 

 

Aukciono eiga:

 1. Transporto priemonių pradinę kainą, aukciono trukmę ir kainos didėjimo intervalą nustato aukciono organizatorius.
 2. Aukciono būdas yra dalyvių kainų siūlymas internetu, tai transporto priemonei, kurią jie pasirinko, informacijoje. Tik išskirtinais atvejais rengimo būdas gali būti telefonu, kai pasibaigus aukciono laikui vykdoma apklausa telefonu kainas siūliusių dalyvių. Apie regimo būdą telefonu informuojama pasiūlytos transporto priemonės informacijoje.
 3. Aukciono dalyvis gali pasiūlyti ir didesnę negu nustatyto intervalo kainą, pats įrašydamas savo siūlomą kainą į nurodytą (kainos pasiūlymo) laukelį.
 4. Aukciono dalyvis, pasiūlęs aukščiausią kainą per aukciono trukmę, laimi aukcioną ir yra pripažįstamas Laimėtoju.
 5. Aukciono dalyviai negali atsisakyti savo pasiūlymų.
 6. Jeigu laimėta transporto priemonė yra www.autoaukcionas.lt teritorijoje, Laimėtojas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos privalo sumokėti visą savo pasiūlytą sumą už laimėtą transporto priemonę, pasirašyti pirkimo-pardavimo dokumentus ir išsigabenti transporto priemonę (išskyrus, kai tarp Šalių sudarytas atskiras rašytinis susitarimas kitomis sąlygomis). Laimėtai transporto priemonei, esančiai pas savininką, per 3 darbo dienas  susitarti tarpusavyje dėl tolimesnių veiksmų ir informuoti www.autoaukcionas.lt.
 7. Jeigu Laimėtojas neįvykdo 18 punkto sąlygų (išskyrus, kai atsiranda naujas susitarimas) aukciono rezultatai anuliuojami ir aukcionas rengiamas iš naujo. Transporto priemonė pasiūloma kitiems aukščiausią kainą pasiūliusiems aukciono dalyviams ar visai nerengiamas.
 8. Laimėtojui, neįvykdžiusiam 18 punkto sąlygų ar iš karto atsisakius laimėjimo, iš jo gali būti išieškomos aukciono organizavimo, transporto priemonės saugojimo ir kitos išlaidos (20% nuo jo pasiūlytos kainos).
 9. Transporto priemonės aukcione dalyvauja tik kainas siūlę aukciono dalyviai.
 10. Negavus nei vieno pasiūlymo dėl transporto priemonės kainos, rengiamas aukcionas iš naujo arba visai nutraukiamas jos pardavimas.
 11. Pasikeitusioms aukcione pasiūlytos transporto priemonės sąlygoms (techninei būklei ar kitokioms) apie tai informuojami aukciono dalyviai tos transporto priemonės aprašyme. Tokiu atveju aukcionas gali būti nutrauktas ir pripažįstamas kaip neįvykusiu.
 12. Aukciono dalyvis privalo pats sekti visą norimos įsigyti transporto priemonės aukciono eigą.
 13. Draudimo kompanijos, pateikusios transporto priemones pardavimui, neatsako dėl transporto priemonių techninės būklės. Negarantuoja jų pardavimo, kadangi jos nėra transporto priemonių savininkės.
 14. Transporto priemonių, kurios nėra www.autoaukcionas.lt saugojamojoje teritorijoje, savininkai asmeniškai sprendžia, ar parduoti transporto priemonę už aukcione pasiūlytą didžiausią kainą.
 15. www.autoaukcionas.lt transporto priemonės informacijoje gali nenurodyti defektų.
 16. www.autoaukcionas.lt ar transporto priemonės savininkas (ar jį atstovaujantis asmuo) neatsako dėl transporto priemonių techninės būklės. Pasiūlytos aukcione transporto priemonės gali būti su įvairiais matomais ar nematomais defektais.
 17. Aukciono dalyvis privalo pats domėtis transporto priemonės technine būkle.
 18. www.autoaukcionas.lt  turi teisę anuliuoti aukciono rezultatus, jeigu juos paveikė techniniai ar programinės įrangos gedimai, sukčiavimas ar kiti nenumatyti aukciono eigoje atvejai. Anuliavus aukciono rezultatus, aukcionas pradedamas iš naujo arba nerengiamas visai.

 

 

www.autoaukcionas.lt įsipareigoja:

 1. Pasibaigus transporto priemonės aukciono laikui pranešti apie laimėjimą aukščiausią kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui.
 2. Laimėjusiam dalyviui, jeigu laimėta transporto priemonė nėra www.autoaukcionas.lt saugomojoje teritorijoje, pateikti transporto priemonės savininko ar jam atstovaujančio asmens kontaktinius duomenis.
 3. Jeigu laimėta transporto priemonė nėra www.autoaukcionas.lt saugomojoje teritorijoje, pranešti transporto priemonės savininkui, jam atstovaujančiam asmeniui ar draudimo kompanijai laimėtojo kontaktinius duomenis.
 4. Pagal galimybes padėti sutvarkyti pirkimo – pardavimo dokumentus.
 5. Neatskleisti asmeninės informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus kitais įstatymų numatytais atvejais ir taisyklių 33 punkto sąlygą.

 

 

Aukciono dalyvis įsipareigoja:

 1. Nepažeisti, netrikdyti ar kitaip negadinti Aukciono aplinkos ir jos įprasto funkcionavimo.
 2. Laikytis aukciono rengimo taisyklių.

 

 

Taisyklių keitimas.

 1. www.autoaukcionas.lt  turi teisę keisti puslapio turinį, išdėstymą, aukciono rengimo būdą.
 2. Aukciono organizatorius  turi teisę vienašališkai keisti arba papildyti Aukciono rengimo taisykles, apie tai iš anksto nepranešęs aukciono dalyviams.
 3. Pakeistos ar papildytos taisyklės įsigalioja per 10 dienų nuo jų paskelbimo www.autoaukcionas.lt ir netaikomas tuo laiku pasiūliusiems aukcione kainas dalyviams.